Area Suport Empresarial

�REA COMPTABILITAT

L��rea de comptabilitat d�AREA SUPORT EMPRESARIAL, SL, at�n les necessitats d�informaci� econ�mica de les empreses oferint un servei basat en:
a) l�optimitzaci� dels costos del servei pel client mitjan�ant l�adaptaci� dels nostres processos interns a un control rigor�s dels temps.
b) la flexibilitat del servei, oferint exclussivament atenci� a les necessitats que aporten valor afegit pel client.

Oferim la gesti� de la comptabilitat a societats i aut�noms per sistemes inform�tics desde les oficines del client o desde les nostres oficines.

-Organitzaci� de la documentaci�.
-Mecanitzaci� d�apunts contables.
-An�lisi d�amortitzacions i provisions.
-Formulaci� de balan�os i estats comptables.
-Formulaci� dels Comptes Anuals.
-Informaci� i assessorament sobre l�evoluci� econ�mica per emprendre mesures correctores amb la finalitat de disminuir la c�rrega fiscal en l�impost sobre la renda o l�impost de societats.
-Complimentaci� d�estad�stiques d�evoluci� econ�mica, de productes, de productivitat, etc...
-Posada al dia de la comptabilitat
-Emissi� de les factures del client. -Gesti� d'her�ncies i an�lisi del cost impositiu.

�rea Suport Empresarial SL C/ La Font, n� 63 � 25430 Juneda (Lleida)
Tel�fon 973 15 04 03
Fax 973 15 15 05
Facebook de Neus Salla Facebook de Carme Salla

Estem millorant el nostre serveis als clients.Participa en les nostres enquestes.